مدیریت تکنولوژی mba

گرایش های mba
توسط: اس ام اس برتر
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۵

گرایش

ترم

نام درس

واحد

مدت زمان

MBA
مدیریت
تکنولوژی

۱

اقتصاد خرد

۳

۲۰ ساعت

۱

برنامه ریزی استراتژیک

۳

۲۰ ساعت

۱

مهارتهای ارتباطی مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

روشهای تصمیم گیری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

حسابداری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

تئوری سازمان و سازماندهی

۳

۲۰ ساعت

۱

رفتار سازمانی

۳

۲۰ ساعت

۲

اصول بازاریابی

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت عملیات

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت مالی بنگاه ها

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت منابع انسانی

۳

۲۰ ساعت

۲

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت پروژه

۳

۲۰ ساعت

۳

حقوق تجارت

۳

۲۰ ساعت

۳

روش های تحقیق در مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت استراتژیک تکنولوژی

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت نوآوری و خلق تکنولوژی

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت انتقال دانش و تکنولوژی

۳

۲۰ ساعت

۳

استراتژیهای توسعه تکنولوژی در سطح بنگاه

۳

۲۰ ساعت

GD Star Rating
loading...
مدیریت تکنولوژی mba, 10.0 out of 10 based on 1 rating
برچسب ها: , , , , , ,