گرایش های دوره mba دانشگاه تهران

گرایش های mba
توسط: اس ام اس برتر
تاریخ: 2013/09/6

گزایش های mba دانشگاه تهران

 

گرایش

ترم

نام درس

واحد

مدت زمان

MBA
بازاریابی
و
فروش
(
محصول و بازار)

۱

اقتصاد خرد

۳

۲۰ ساعت

۱

برنامه ریزی استراتژیک

۳

۲۰ ساعت

۱

مهارتهای ارتباطی مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

روشهای تصمیم گیری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

حسابداری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

تئوری سازمان و سازماندهی

۳

۲۰ ساعت

۱

رفتار سازمانی

۳

۲۰ ساعت

۲

اصول بازاریابی

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت عملیات

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت مالی بنگاه ها

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت منابع انسانی

۳

۲۰ ساعت

۲

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت پروژه

۳

۲۰ ساعت

۳

استراتژی بازاریابی

۳

۲۰ ساعت

۳

تحقیقات بازاریابی

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت روابط با مشتریان

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت تبلیغات

۳

۲۰ ساعت

۳

تجارت الکترونیک

۳

۲۰ ساعت

۳

مباحث منتخب در مدیرت بازاریابی (مدیریت برند)

 

 

 

گرایش

ترم

نام درس

واحد

مدت زمان

EMBA
مدیریت اجرایی

۱

اقتصاد خرد

۳

۲۰ ساعت

۱

برنامه ریزی استراتژیک

۳

۲۰ ساعت

۱

مهارتهای ارتباطی مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

روشهای تصمیم گیری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

حسابداری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

تئوری سازمان و سازماندهی

۳

۲۰ ساعت

۱

رفتار سازمانی

۳

۲۰ ساعت

۲

اصول بازاریابی

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت عملیات

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت مالی بنگاه ها

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت منابع انسانی

۳

۲۰ ساعت

۲

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت پروژه

۳

۲۰ ساعت

۳

حقوق تجارت

۳

۲۰ ساعت

۳

روش های تحقیق در مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت مالی پیشرفته

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت زنجیره تأمین

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت طرح های توسعه

۳

۲۰ ساعت

۳

اجرا و کنترل استراتژیک

۳

۲۰ ساعت

 

 

 

گرایش

ترم

نام درس

واحد

مدت زمان

MBA
مالی
(
بورس و سهام)

۱

اقتصاد خرد

۳

۲۰ ساعت

۱

برنامه ریزی استراتژیک

۳

۲۰ ساعت

۱

مهارتهای ارتباطی مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

روشهای تصمیم گیری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

حسابداری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

تئوری سازمان و سازماندهی

۳

۲۰ ساعت

۱

رفتار سازمانی

۳

۲۰ ساعت

۲

اصول بازاریابی

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت عملیات

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت مالی بنگاه ها

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت منابع انسانی

۳

۲۰ ساعت

۲

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت پروژه

۳

۲۰ ساعت

۳

حقوق تجارت

۳

۲۰ ساعت

۳

روش های تحقیق در مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت سرمایه گذاری

۳

۲۰ ساعت

۳

مهندسی مالی

۳

۲۰ ساعت

۳

ارزش گذاری اوراق بهادار و بنگاه ها

۳

۲۰ ساعت

۳

ارزیابی و مدیریت ریسک

۳

۲۰ ساعت

 

 

گرایش

ترم

نام درس

واحد

مدت زمان

MBA
استراتژی

۱

اقتصاد خرد

۳

۲۰ ساعت

۱

برنامه ریزی استراتژیک

۳

۲۰ ساعت

۱

مهارتهای ارتباطی مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

روشهای تصمیم گیری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

حسابداری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

تئوری سازمان و سازماندهی

۳

۲۰ ساعت

۱

رفتار سازمانی

۳

۲۰ ساعت

۲

اصول بازاریابی

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت عملیات

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت مالی بنگاه ها

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت منابع انسانی

۳

۲۰ ساعت

۲

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت پروژه

۳

۲۰ ساعت

۳

حقوق تجارت

۳

۲۰ ساعت

۳

روش های تحقیق در مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۳

برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت استراتژیک تکنولوژی

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت تحول سازمانی

۳

۲۰ ساعت

۳

یادگیری سازمانی

۳

۲۰ ساعت

 

 

گرایش

ترم

نام درس

واحد

مدت زمان

MBA
مدیریت
عملیات

۱

اقتصاد خرد

۳

۲۰ ساعت

۱

برنامه ریزی استراتژیک

۳

۲۰ ساعت

۱

مهارتهای ارتباطی مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

روشهای تصمیم گیری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

حسابداری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

تئوری سازمان و سازماندهی

۳

۲۰ ساعت

۱

رفتار سازمانی

۳

۲۰ ساعت

۲

اصول بازاریابی

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت عملیات

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت مالی بنگاه ها

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت منابع انسانی

۳

۲۰ ساعت

۲

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت پروژه

۳

۲۰ ساعت

۳

حقوق تجارت

۳

۲۰ ساعت

۳

روش های تحقیق در مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت طراحی محصول

۳

۲۰ ساعت

۳

سمینار در مدیریت عملیات

۳

۲۰ ساعت

۳

سیستم های تولید

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت کیفیت

۳

۲۰ ساعت

 

 

گرایش

ترم

نام درس

واحد

مدت زمان

MBA
سیستم های
اطلاعاتی

۱

اقتصاد خرد

۳

۲۰ ساعت

۱

برنامه ریزی استراتژیک

۳

۲۰ ساعت

۱

مهارتهای ارتباطی مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

روشهای تصمیم گیری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

حسابداری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

تئوری سازمان و سازماندهی

۳

۲۰ ساعت

۱

رفتار سازمانی

۳

۲۰ ساعت

۲

اصول بازاریابی

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت عملیات

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت مالی بنگاه ها

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت منابع انسانی

۳

۲۰ ساعت

۲

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت پروژه

۳

۲۰ ساعت

۳

حقوق تجارت

۳

۲۰ ساعت

۳

روش های تحقیق در مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت روابط با مشتریان

۳

۲۰ ساعت

۳

تجارت الکترونیکی ۱

۳

۲۰ ساعت

۳

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

۳

۲۰ ساعت

 

 

گرایش

ترم

نام درس

واحد

مدت زمان

MBA
مدیریت
پروژه

۱

اقتصاد خرد

۳

۲۰ ساعت

۱

برنامه ریزی استراتژیک

۳

۲۰ ساعت

۱

مهارتهای ارتباطی مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

روشهای تصمیم گیری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

حسابداری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

تئوری سازمان و سازماندهی

۳

۲۰ ساعت

۱

رفتار سازمانی

۳

۲۰ ساعت

۲

اصول بازاریابی

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت عملیات

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت مالی بنگاه ها

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت منابع انسانی

۳

۲۰ ساعت

۲

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت پروژه

۳

۲۰ ساعت

۳

حقوق تجارت

۳

۲۰ ساعت

۳

روش های تحقیق در مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۳

استاندارد دانش مدیریت پروژه PMBOK

3

20 ساعت

۳

مدیریت قراردادها

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت ریسک در پروژه ها

۳

۲۰ ساعت

۳

مهندسی ارزش

۳

۲۰ ساعت

 

 

گرایش

ترم

نام درس

واحد

مدت زمان

MBA
مدیریت
تکنولوژی

۱

اقتصاد خرد

۳

۲۰ ساعت

۱

برنامه ریزی استراتژیک

۳

۲۰ ساعت

۱

مهارتهای ارتباطی مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

روشهای تصمیم گیری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

حسابداری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

تئوری سازمان و سازماندهی

۳

۲۰ ساعت

۱

رفتار سازمانی

۳

۲۰ ساعت

۲

اصول بازاریابی

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت عملیات

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت مالی بنگاه ها

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت منابع انسانی

۳

۲۰ ساعت

۲

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت پروژه

۳

۲۰ ساعت

۳

حقوق تجارت

۳

۲۰ ساعت

۳

روش های تحقیق در مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت استراتژیک تکنولوژی

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت نوآوری و خلق تکنولوژی

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت انتقال دانش و تکنولوژی

۳

۲۰ ساعت

۳

استراتژیهای توسعه تکنولوژی در سطح بنگاه

۳

۲۰ ساعت

 

 

گرایش

ترم

نام درس

واحد

مدت زمان

MBA
نفت و گاز
و
پتروشیمی

۱

اقتصاد خرد

۳

۲۰ ساعت

۱

برنامه ریزی استراتژیک

۳

۲۰ ساعت

۱

مهارتهای ارتباطی مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

روشهای تصمیم گیری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

حسابداری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

تئوری سازمان و سازماندهی

۳

۲۰ ساعت

۱

رفتار سازمانی

۳

۲۰ ساعت

۲

اصول بازاریابی

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت عملیات

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت مالی بنگاه ها

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت منابع انسانی

۳

۲۰ ساعت

۲

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت پروژه

۳

۲۰ ساعت

۳

حقوق تجارت

۳

۲۰ ساعت

۳

روش های تحقیق در مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۳

صنعت کلی نفت و گاز و پتروشیمی

۳

۲۰ ساعت

۳

مالی و تحلیل ریسک در نفت و گاز و پتروشیمی

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت زنجیره تأمین

۳

۲۰ ساعت

۳

بازاریابی بین المللی پیشرفته

۳

۲۰ ساعت

 

 

گرایش

ترم

نام درس

واحد

مدت زمان

MBA
مدیریت
انرژی

۱

اقتصاد خرد

۳

۲۰ ساعت

۱

برنامه ریزی استراتژیک

۳

۲۰ ساعت

۱

مهارتهای ارتباطی مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

روشهای تصمیم گیری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

حسابداری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

تئوری سازمان و سازماندهی

۳

۲۰ ساعت

۱

رفتار سازمانی

۳

۲۰ ساعت

۲

اصول بازاریابی

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت عملیات

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت مالی بنگاه ها

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت منابع انسانی

۳

۲۰ ساعت

۲

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت پروژه

۳

۲۰ ساعت

۳

حقوق تجارت

۳

۲۰ ساعت

۳

روش های تحقیق در مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۳

تجارت، بازاریابی و بازارهای جهانی انرژی

۳

۲۰ ساعت

۳

مالی تخصصی انرژی

۳

۲۰ ساعت

۳

زنجیره تأمین انرژی

۳

۲۰ ساعت

۳

مذاکرات و قوانین و مسائل حقوقی انرژی

۳

۲۰ ساعت

 

 

گرایش

ترم

نام درس

واحد

مدت زمان

MBA
عمومی

۱

اقتصاد خرد

۳

۲۰ ساعت

۱

برنامه ریزی استراتژیک

۳

۲۰ ساعت

۱

مهارتهای ارتباطی مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

روشهای تصمیم گیری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

حسابداری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

تئوری سازمان و سازماندهی

۳

۲۰ ساعت

۱

رفتار سازمانی

۳

۲۰ ساعت

۲

اصول بازاریابی

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت عملیات

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت مالی بنگاه ها

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت منابع انسانی

۳

۲۰ ساعت

۲

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت پروژه

۳

۲۰ ساعت

۳

حقوق تجارت

۳

۲۰ ساعت

۳

روش های تحقیق در مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت روابط با مشتریان

۳

۲۰ ساعت

۳

تجارت الکترونیکی ۱

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت زنجیره تامین

۳

۲۰ ساعت

۳

ارزیابی و مدیریت ریسک

۳

۲۰ ساعت

 

 

GD Star Rating
loading...
گرایش های دوره mba دانشگاه تهران, 10.0 out of 10 based on 1 rating
برچسب ها: , , , , , , , , , ,